Algemene inkoopvoorwaarden Floris Watersport B.V.

Algemene Inkoop Voorwaarden Floris Watersport B.V.

 

Artikel 1: definities

In deze Algemene Inkoop Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Floris Watersport: de rechtspersoon; Floris Watersport B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 50126040 gevestigd te: Scharlo 8, 5165 NG Waspik.
 2. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Floris Watersport aangaat met betrekking tot een vaartuig of een deel van een vaartuig.
 3. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris, evenals een casco of vaartuig in aanbouw.
 4. Elektronisch: per e-mail, telefoon of website.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Inkoop Voorwaarden zijn van toepassing op elk bod en iedere inkoopovereenkomst van vaartuigen of onderdelen, waaronder ook buiten-, en binnenboordmotoren, daarvan.
 2. De Nederlandse tekst van deze Algemene Inkoop Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Inkoop Voorwaarden.

 

Artikel 3: aanbod en proefvaren

 1. Alle vaartuigen en of onderdelen worden gekocht als marge goederen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Indien de verkoper een aanbod doet aan Floris Watersport, dan heeft Floris Watersport vierentwintig uur de tijd om dit aanbod te aanvaarden, tenzij een andere termijn wordt afgesproken.
 3. Floris Watersport heeft de mogelijkheid om, op eigen risico, een proefvaart te maken met het vaartuig.
 4. De verkoper garandeert dat hij/zij gerechtigd is om het vaartuig en of de onderdelen te verkopen. Floris Watersport zal alle communicatie via de verkoper laten verlopen.
 5. De verkoper levert het vaartuig in onvoorwaardelijke eigendom, vrij van hypotheken en beslagen en van inschrijvingen daarvan en vrij van schulden en of verplichtingen van welke aard dan ook, waaronder ook verstaan wordt de havenschulden. Verkoper vrijwaart Floris Watersport voor alle eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 4: de inkoopovereenkomst

 1. De inkoopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
 2. De inkoopovereenkomst wordt schriftelijk, dan wel elektronisch vastgelegd. De inkoopovereenkomst is voorzien van deze Algemene Inkoop Voorwaarden.
 3. Alle werf gebouwde vaartuigen van na 1997 dienen te zijn voorzien van een CE-markering met verklaring van overeenstemming. Indien dit ontbreekt, zal Floris Watersport de kosten voor een aanvraag hiertoe in mindering brengen op de koopprijs. Tevens dient er een BTW verklaring te zijn.
 4. Snelle motorboten, te weten alle vaartuigen welke sneller dan 20 km per kunnen uur varen, dienen te zijn geregistreerd bij de RDW.
 5. Na ondertekening van de inkoopovereenkomst is het vaartuig verzekerd door Floris Watersport.
 6. Floris Watersport draagt, voor eigen rekening en risico, zorg voor het vervoer van het vaartuig.
 7. Floris Watersport koopt het vaartuig en de onderdelen in de staat zoals deze op dat moment zijn. Floris Watersport heeft een onderzoeksplicht naar de kwaliteit en de staat van het gehele vaartuig en/ of onderdeel. De verkoper zal hiertoe Floris Watersport van alle benodigde informatie voorzien en alle vragen te goeder trouw beantwoorden.

 

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud en betaling

 1. De verkoper zal geen eigendomsvoorbehoud hanteren richting Floris Watersport.
 2. Floris Watersport kan een aanbetaling doen als bevestiging van de koop. Nadat de aanbetaling is voldaan, is de koop onomkeerbaar.
 3. Floris Watersport zal betalingen, binnen achtenveertig uur, per bank voldoen, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 6: annulering

 1. In het geval de verkoper de verkoop annuleert, nadat het bod van Floris Watersport is geaccepteerd, is Floris Watersport gerechtigd een onkostenvergoeding aan de verkoper in rekening te brengen.

 

Artikel 7: overmacht en geldend recht

 1. In het geval dat Floris Watersport of de verkoper door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Floris Watersport en de verkoper zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
 3. In geval van overmacht heeft de verkoper geen recht op enige (schade)vergoeding.
 4. Op deze Algemene Inkoop Voorwaarden en alle met Floris Watersport gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.