Algemene verkoopvoorwaarden Floris Watersport B.V.

Algemene Verkoop Voorwaarden Floris Watersport B.V.

 

Artikel 1: definities

In deze Algemene Verkoop Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Floris Watersport: de rechtspersoon; Floris Watersport B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 50126040 gevestigd te: Scharlo 8, 5165 NG Waspik.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Floris Watersport aangaat met betrekking tot een vaartuig of een deel van een vaartuig.
 3. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris, evenals een casco of vaartuig in aanbouw.
 4. Elektronisch: per e-mail, telefoon of website.
 5. Alle vaartuigen en of onderdelen worden aangeboden als marge goederen, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van verkoop van vaartuigen of onderdelen, waaronder ook buiten-, en binnenboordmotoren, daarvan.
 2. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3: aanbod en proefvaren

 1. Indien de koper een aanbod doet aan Floris Watersport, dan heeft Floris Watersport vierentwintig uur de tijd om dit aanbod te aanvaarden, tenzij een andere termijn wordt afgesproken.
 2. De koper heeft de mogelijkheid om, op eigen risico, een proefvaart te maken met het vaartuig. De koper en de personen die met hem/ haar een proefvaart maken, dienen voldoende goed te kunnen zwemmen, indien dit niet het geval is, moet er een reddingsvest worden gedragen.
 3. In het geval het vaartuig waarmee een proefvaart wordt gemaakt een vaartuig betreft waarvoor men wettelijk gezien een vaarbewijs dient te bezitten, zal de koper zijn/haar vaarbewijs aan Floris Watersport overleggen, alvorens de proefvaart te maken.
 4. De koper is tijdens de proefvaart volledig aansprakelijk voor alle eventuele schade aan het vaartuig welke is ontstaan tijdens de proefvaart en schade welke tijdens de proefvaart wordt veroorzaakt aan derden.

 

Artikel 4: de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
 2. De overeenkomst wordt schriftelijk, dan wel elektronisch vastgelegd. De overeenkomst is voorzien van deze Algemene Voorwaarden.
 3. In de overeenkomst kan worden overeengekomen dat Floris Watersport het vaartuig, eventueel tegen vergoeding, naar de nieuwe ligplaats zal varen. Dit voor rekening en risico van de koper, de koper dient het vaartuig voorafgaand aan het overvaren voldoende te hebben verzekerd.
 4. In de overeenkomst kan worden overeengekomen dat Floris Watersport het vaartuig, eventueel tegen vergoeding, per vrachtwagen naar de afgesproken locatie zal vervoeren. Dit voor rekening en risico van de koper, de koper dient het vaartuig voorafgaand aan het vervoer voldoende te hebben verzekerd.

 

Artikel 5: garantie

 1. Vaartuigen en onderdelen worden gekocht in de staat zoals deze op dat moment zijn. De koper heeft een onderzoeksplicht naar de kwaliteit en staat van het gehele vaartuig en/ of onderdeel. Deze onderzoeksplicht omhelst eveneens de aan boord aanwezige elektronica.
 2. Vaartuigen en onderdelen worden verkocht zonder garantie, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk op de overeenkomst wordt vastgelegd. Deze garantie is beperkt tot een ‘Huisvaar garantie’, wat omhelst dat het vaartuig minimaal voldoet aan alle technische vereisten om door de koper naar de nieuwe ligplaats, binnen Nederland, te kunnen worden gevaren. Een andere garantie kan niet worden overeengekomen.
 3. Huisvaar garantie geldt alleen op het onderschip en de aandrijving. Floris Watersport zal het gebrek herstellen, eventuele kapotte onderdelen vervangen, of het schip terugnemen voor het aankoopbedrag.
 4. De garantie vervalt indien; a: er werkzaamheden of veranderingen aan het vaartuig en of de onderdelen hebben plaatsgevonden, b: de koper Floris Watersport niet direct na het constateren van het gebrek op de hoogte stelt, c: Floris Watersport niet de gelegenheid krijgt om het gebrek te herstellen.
 5. In geval van calamiteiten tijdens de eerste vaartocht met een vaartuig, dient de koper het vaartuig op een veilige plek aan te meren, bij voorkeur in een haven, zodat Floris Watersport de mogelijkheid heeft om de oorzaak te onderzoeken en eventueel herstellen.
 6. Floris Watersport is nimmer aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade welke is ontstaan als gevolg is van een bacterie of ander soort vervuiling in de brandstoftank.

 

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud en betaling

 1. Het vaartuig en/ of de onderdelen blijven eigendom van Floris Watersport tot het moment dat de volledige koopprijs is voldaan.
 2. In geval van aanvaarding van het aanbod, zal er door de koper binnen vierentwintig uur een aanbetaling worden gedaan, ter vergoeding van het reserveren van het vaartuig en/ of de onderdelen voor de koper.
 3. Het restbedrag zal worden voldaan voorafgaand aan het meenemen van het vaartuig en of de onderdelen, doch uiterlijk binnen zeven dagen, tenzij in het contract een andere betalingstermijn is overeengekomen. In het geval dat het restbedrag niet tijdig wordt voldaan, heeft Floris Watersport de mogelijkheid het vaartuig en/of de onderdelen aan andere geïnteresseerde kopers aan te bieden. In dat geval heeft de koper geen recht op restitutie van de aanbetaling.
 4. De koper draagt er zorg voor dat het vaartuig vanaf het moment van betaling verzekerd is.
 5. In het geval er een contante betaling van €10.000 of hoger wordt gedaan, is Floris Watersport is op grond van de Wwft verplicht om een onderzoek te doen naar de koper en de herkomst van het geld. Hiervoor is een kopie van het legitimatiebewijs van de koper noodzakelijk. Alle gegevens over de overeenkomst en de koper zullen dan bij FIU-Nederland worden gemeld bij een contante betaling boven de € 20.000,-.

 

Artikel 7: annulering en stalling

 1. In geval van annulering van een aankoop van een vaartuig en/ of onderdelen, is Floris Watersport gerechtigd het aanbetaalde bedrag te behouden.
 2. De koper heeft tot veertien kalenderdagen na het tot stand komen van de overeenkomst de mogelijkheid het vaartuig bij Floris Watersport te stallen. Het is niet toegestaan de stalling als ligplaats te gebruiken, wat inhoudt dat er geen pleziertochten kunnen worden gemaakt met het vaartuig, of werkzaamheden uit te voeren aan het vaartuig, tenzij anders wordt overeengekomen.
 3. Het stallen van een vaartuig bij Floris Watersport geschiedt voor rekening en risico van de koper. Het vaartuig dient hiervoor verzekerd te zijn.
 4. Indien het voor de koper niet mogelijk is om binnen veertien kalenderdagen een ligplaats voor het vaartuig te regelen, kan de stalling bij Floris Watersport worden verlengd. Hiervoor geldt een prijs van €1,00 per strekkende meter, per dag. Het stallingsgeld dient wekelijks vooraf te worden voldaan.

 

Artikel 8: overmacht en geldend recht

 1. In het geval dat Floris Watersport of de koper door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Floris Watersport en de koper zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
 3. In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade)vergoeding.

Op deze Algemene voorwaarden en alle met Floris Watersport gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing